Ak hľadáte šteniatko, vydané krycie povolenia a narodené vrhy sú TU (pdf).

Uverejnenie inzerátov pre členov klubu zdarma, pre nečlenov klubu poplatok 17€.

Sumu uhraďte na účet: SLSP a.s. 0011468215/0900
IBAN  SK27 0900 0000 0000 1146 8215, BIC   GIBASKBX
do poznámky napíšte svoje meno. Po prijatí platby bude Váš inzerát uverejnený.

Vyplňte formulár a priložte jednu fotografiu, alebo už vytvorený inzertný letáčik.

Ideálna šírka obrázku je 1024px a viac.

Inzerát bude na web stránke zverejnený po dobu 3 mesiacov. Neprikladajte rodokmene a ďalšie fotografie, ďakujeme.