Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, 831 06 Bratislava – Rača 
IČO: 42 136 032
DIČ: 2022733658
E-mail: gandamak1@gmail.com
Tel./fax: +421 917 874 112 Vojtek Vlastislav | +421 918 362 054 Vojteková Iveta 

Bankové spojenie: SLSP a.s. 0011468215/0900
IBAN  SK27 0900 0000 0000 1146 8215
BIC   GIBASKBX

WP DataTables

Informácia k akceptácii DNA profilu robeného iným laboratóriom

Pre medzinárodnú kooperáciu, výmenu informácií a genetických profilov medzi laboratóriami bol medzinárodným konzorciom ISAG  (International Society of Animal Genetics) vytvorený panel vysoko variabilných genetických markerov. Overenie pôvodu a identity psov sa uskutočňuje vyšetrením variability v nasledovných 19 DNA markeroch AHTk211, CXX279, REN169018, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHThl71, REN247M23 a amelogenin. V prípade, že je zviera vyšetrené  na DNA profil inými ako horeuvedenými markermi, nie je možné jeho profil porovnať s rodičmi v laboratóriach, ktoré sú členmi ISAG.