Podmienky chovnosti Saluki

Zásadne sa vyžaduje pre riadený chov

  • Čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode.
  • Genetický profil daného jedinca a všetkých jeho predkov, uchovnených v SKChCh po 1.5.2018.
  • Dosiahnutie vekovej hranice 18 mesiacov veku.
  • Posúdenie chrupu v súlade s FCI štandardom daného plemena so zápisom do PP.
  • Absolvovanie minimálne dvoch výstav CAC úrovne usporiadanej pod záštitou SKJ, alebo FCI, z toho jedna výstava musí byť usporiadaná klubom, v triede so zadávaním CAC so známkou minimálne výborný pre suky aj psov.
  • U jedincov vykonávajúcich športovú činnosť kvalifikovanie sa minimálne 2x do A finále s umiestnením do 4. miesta na otvorených, medzinárodných a majstrovských dostihoch a coursingoch a účasť na výstave usporiadanej klubom v triede so zadávaním CAC so známkou minimálne veľmi dobrý pre suky a dobrý pre psov.


Registrácia chovných jedincov

  • Po úspešnom absolvovaní §5 chovateľského poriadku bude jedinec pripustený k uchovňovaniu. Do PP uchovňovaného jedinca sa zapíšu výsledky uchovňovania a údaje sa uložia do databázy.
  • SKChCh, ako objednávateľ DNA profilov vo vzťahu k zmluvnému laboratóriu, zabezpečí počas uchovňovania odber bukálnych vzoriek uchovňovaných jedincov pre účely spracovania ich genetických profilov. SKChCh vedie databázu spracovaných DNA profilov. Originálne certifikáty budú následne zaslané jednotlivým majiteľom. Majiteľ uchovňovaného jedinca je povinný uhradiť zazmluvnenú cenu DNA profilu buď prevodom na účet klubu pred termínom uchovnenia a kópiu prevodného príkazu priložiť k požadovanej dokumentácii, alebo je povinný túto uhradiť v hotovosti pri uchovňovaní.